Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opinnot koostuvat opiskelijoiden 1) itsenäisestä opiskelusta, osallistumisesta tuutoroituun 2) opintoryhmätyöskentelyyn ja yliopiston opettajien antamasta 3) etä- ja/tai lähiopetuksesta.

  • Monimuoto-opinnot perustuvat opiskelijan aktiivista roolia korostavaan oppimiskäsitykseen. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheisiin, valmistautuu tentteihin ja/tai tekee kirjallisia tehtäviä oppimateriaalin avulla. Opiskelijan tukena on joustava ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö.
  • Oppimisympäristöön kuuluu tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely yhteistyöoppilaitoksessa. Opiskelija työskentelee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuvassa opintoryhmässä muiden opiskelijoiden ja tuutorin kanssa. Olennainen osa ryhmän työskentelyä on sisällöllisten kysymysten käsittely itseopiskelutehtävien pohjalta. Ryhmätyöskentely tukee myös opintosuoritusten tekemistä.
  • Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-opiskelua. Oppiaineiden Moodle-oppimisympäristöt sisältävät ohjeita, tehtäviä ja oppimateriaaleja opintojen suorittamista varten.
  • Opintoihin voi sisältyä yliopiston opettajien antamaa opetusta kuten luentoja, alustuksia ja seminaareja joko Turussa tai erikseen sovittavilla paikkakunnilla tai verkon välityksellä. Yliopiston opettajat vastaanottavat ja arvioivat opintosuoritukset ja antavat opiskelijalle oppimista ohjaavaa kirjallista palautetta. Turun yliopiston avoin yliopisto vastaa monimuoto-opinnoista.
  • Perusopintojen opintoryhmät kokoontuvat säännöllisesti, aineopinnoissa kokoontumiskertoja on harvemmin. Opetusohjelman mukaiset etäopetusajat ja tenttipäivät ovat sitovia, mutta muuten ryhmä voi useimmissa oppiaineissa muokata kokoontumisaikataulunsa ja työskentelymuotonsa joustavasti tuutorin kanssa.