Psykologia

Psykologian perusopintoja 15 op

Psykologian opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta. Opinnoissa suoritetaan kolme jaksoa: Kehityspsykologian perusteet, terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet sekä persoonallisuuspsykologian perusteet. Näiden kolmen opintojakson jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksi opintojaksoa lisää etäopintoina avoimeen yliopistoon.


Opintojen aloitus

! Alkuinfo ke 15.9.2021, klo 17.00-19.30 Kuoppanummen koulukeskuksessa, Kuoppanummentie 18, 03100 Nummela.


Opintojaksot

1. Terveyden ja mielenterveydenpsykologian perusteet 5 op

 • Opintojaksolla on aiheena mielenterveyden lähestymistavat ja peruskäsitteet, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit, esiintyvyys ja luokittelujärjestelmät;
  elämänkaareen liittyvät kriittiset vaiheet, kriisit ja mielenterveyden ongelmat, terveyden ja mielenterveyden interventiot sekä psykologin asiantuntijuus terveydenhuollossa ja kasvatuksen sekä opetuksen organisaatioissa.

2. Kehityspsykologian perusteet 5 op

 • Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen. Tarkasteltavana on kehityksen eri osa-alueet: kognitiivinen, sosiaalinen ja persoonallisuuden kehitys. Verkkoluennoilla eri yliopistojen opettajat ja tutkijat esittelevät kehityspsykologiaan liittyviä peruskäsitteitä sekä kehityspsykologisia teorioita ja tutkimusta.

3. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

 • Opintojakson aiheena on persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa. Eri teemoja jaksolla: temperamentti persoonallisuuden biologisena pohjana, piirreteoreettinen näkökulma persoonallisuuteen, persoonallisuuden pysyvyys ja muutos. Edelleen motivaatio ja tavoitteet persoonallisuuden kuvaajina. Identiteetti ja persoonallisuus narratiivisessa psykologiassa. Persoonallisuusteoriat ja psykologin ammattikäytäntö.

tai

4. Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet

 • Kognitiivisen psykologian osuudessa tutustutaan kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiivisiin mekanismeihin. Neuropsykologian osuuden pääteemoja ovat hermosolujen rakenne ja toiminta, hermoston rakenne, kehitys ja muotoutuvuus sekä aistijärjestelmien, tarkkaavaisuuden ja muistin hermostolliset mekanismit.

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon
 • Hiiden Opiston opintomaksu 169 € / lukuvuosi (maksetaan Hiiden Opistoon)
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 150 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

Ilmoittaudu Psykologian opintoihin (15 op) Hiiden Opistoon 17.5. alkaen

Ilmoittaudu Psykologian opintoihin (15 op) Turun avoimeen yliopistoon 18.8.-30.9.2021 

Kenelle nämä opinnot sopivat?

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille psykologiasta tieteenalana kiinnostuneille
 • opinnot antavat hyvän tuen tutkinto-opintoihin tähtäävälle
 • osaksi muita opintoja
 • ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi terveys- ja sosiaalialoilla työskenteleville

Psykologian opiskelu

 • Opintojen aloitus viikolla 38, jolloin kokoontuu opintoryhmä kokoontuu
 • Luento-opetus on tallenteina Moodlessa, jossa ovat myös suoritusohjeet ja muu tentittävä materiaali.
 • Keskeiset suoritustavat ovat tehtävät opintoryhmässä, tentit ja tehtävät. Tentittäviä osuuksia on oppilaitoksessa kolme, lisäksi rästitentit.

Lataa Psykologian opintojen 15 op OPS