Psykologia

Psykologian perusopintoja 15 op

Psykologian opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta. Opinnoissa suoritetaan kolme jaksoa: Kehityspsykologian perusteet, terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet sekä persoonallisuuspsykologian perusteet. Näiden kolmen opintojakso jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksi opintojaksoa lisää etäopintoina avoimeen yliopistoon.

Opintojaksot

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op

 • Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen. Tarkasteltavana on kehityksen eri osa-alueet: kognitiivinen, sosiaalinen ja persoonallisuuden kehitys. Verkkoluennoilla eri yliopistojen opettajat ja tutkijat esittelevät kehityspsykologiaan liittyviä peruskäsitteitä sekä kehityspsykologisia teorioita ja tutkimusta.

2. Terveyden ja mielenterveydenpsykologian perusteet 5 op

 • Opintojaksolla on aiheena mielenterveyden lähestymistavat ja peruskäsitteet, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit, esiintyvyys ja luokittelujärjestelmät;
  elämänkaareen liittyvät kriittiset vaiheet, kriisit ja mielenterveyden ongelmat, terveyden ja mielenterveyden interventiot sekä psykologin asiantuntijuus terveydenhuollossa ja kasvatuksen sekä opetuksen organisaatioissa.

3. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

 • Opintojakson aiheena on persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa. Eri teemoja jaksolla: temperamentti persoonallisuuden biologisena pohjana, piirreteoreettinen näkökulma persoonallisuuteen, persoonallisuuden pysyvyys ja muutos. Edelleen motivaatio ja tavoitteet persoonallisuuden kuvaajina. Identiteetti ja persoonallisuus narratiivisessa psykologiassa. Persoonallisuusteoriat ja psykologin ammattikäytäntö.

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu ensin Hiiden Opistoon ja sitten Turun avoimeen yliopistoon
 • Hiiden Opiston opintomaksu 161 € / lukuvuosi (maksetaan Hiiden Opistoon)
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 150 € / lukuvuosi (maksetaan Turun avoimeen yliopistoon)

⇒ Ilmoittaudu Psykologian opintoihin (15 op) Hiiden Opistoon 3.6. alkaen

⇒ Ilmoittaudu Psykologian opintoihin (15 op) Turun avoimeen yliopistoon 2.9.-30.9.

Kenelle nämä opinnot sopivat?

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille psykologiasta tieteenalana kiinnostuneille
 • opinnot antavat hyvän tuen tutkinto-opintoihin tähtäävälle
 • osaksi muita opintoja
 • ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi terveys- ja sosiaalialoilla työskenteleville

Psykologian opiskelu

 • Opintojen aloitus viikolla 37, jolloin kokoontuu opintoryhmä kokoontuu
 • Luento-opetus on tallenteina Moodlessa, jossa ovat myös suoritusohjeet ja muu tentittävä materiaali.
 • Keskeiset suoritustavat ovat tehtävät opintoryhmässä, tentit ja tehtävät. Tentittäviä osuuksia on oppilaitoksessa kolme, lisäksi rästitentit.

⇒ Lataa psykologian perusopintojen 15 op aikataulu