Digitaidot-hanke käynnistynyt

Digitaidot-hanke on käynnistynyt Hiiden Opistossa hankekoordinaattori Anne-Marie Malisen luotsaamana
Syksyllä 2018 Opetushallitus myönsi valtionavustusta aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Digiaikakauden taidot -ohjelmaa. Hiiden Opisto haki ja sai rahoitusta Digitaidot-hankkeelleen.

Hankekoordinaattori Anne-Marie Malinen aloitti työt tammikuussa 2019

Syksyllä 2018 Opetushallitus jakoi valtionavustuksia hakemuksien perusteella aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustuksen turvin Hiiden Opisto on käynnistänyt Digitaidot 2019-2020-hankkeen, jonka koordinaattoriksi on valittu Hiiden Opiston pitkäaikainen tuntiopettaja, Anne-Marie Malinen. Hän on opettanut tietotekniikan perusteita ja Microsoft Office-ohjelmien käyttöä. Erityisen suosittuja ovat Anne-Marien vetämät Excel-taulukkolaskentakurssit. Aiheestaan innostuneen ja innostavan opettajan oppilaat ovat tyytyväisiä ja oppiminen on hauskaa mutta tehokasta.

Hankkeen internetsivut on perustettu Hiiden Opiston Pedanettiin. Voit seurata hankkeen etenemistä osoitteesta: https://peda.net/lohja/hiiden-opisto/digitaidot_hanke

Digitaaliset taidot ovat osa kansalaisen perustaitoja

Kansainvälisessä aikuistutkimuksessa (PIAAC) arvioidaan 16 – 65-vuotiaiden perustaitojen tasoa ja käyttöä. Tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitoja ovat lukutaito, numerotaito ja tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito. Vaikka suomalaiset pärjäsivät tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisussa kansainvälisellä tasolla erinomaisesti (ollen toiseksi paras), noin 30% 16 – 65-vuotiaista on puutteelliset tietotekniikkaa soveltavat ongelmaratkaisutaidot. Ikäryhmien väliset erot osaamisessa ovat suuret.

Ikäryhmien väliset erot osaamisessa ovat suuret.

Mitkä ovat kansalaisen perusdigitaitoja?

Kansalaisen perusdigitaitojen määritelmä ja aihepiirit vaihtelevat riippuen siitä, kuka asiaa tarkastelee. Viranomaiset sisällyttävät perusdigitaitoihin tietoyhteiskunnan palveluiden käyttöön liittyvät taidot – kansalaista kiinnostavat tämän lisäksi harrastuksiin ja yhteydenpitoon liittyvät perustaidot.

KoL (Kansalaisopistojen liitto) on koonnut eri lähteissä esiintyviä kansalaisen digitaitojen aihekokonaisuuksia:

 • laitteen käyttö
 • käyttöjärjestelmän käyttö
 • internetin käyttö
 • sähköinen asiointi ja palvelut
 • tiedonhallinta
 • tiedonhaku
 • medialukutaito
 • digitaalinen identiteetti
 • tietoturvan perusteet
 • ohjelmistojen päivittäminen
 • sisällön tuottaminen
 • tekstinkäsittelyn perusteet
 • netiketti
 • tekijänoikeudet
 • ergonomia
 • ongelmanratkaisu
 • uuden teknologian omaksuminen

Digitaidot-hanke poistaa eriarvoisuutta nykypäivän kansalaistaidoissa

Kansalaisopistojen kurssitarjonta on kaikille avointa ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen. Matalankynnyksen kurssit ehkäisevät eriarvoisuutta arkiasioissa selviytymisessä.

Hiiden Opisto lähestyy perustaitojen kehittämishaastetta digitaitojen kehittämisen näkökulmasta. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa keskitytään kansalaisen todellisiin arjen haasteisiin, jotka riippuvat koulutuksen kohderyhmästä.

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

 1. Pitkäaikaistyöttömät Hiiden Opiston toiminta-alueella. Tavoitteena vahvistaa tietoteknisiä taitoja ja sitä kautta vahvistaa työnhaun tarpeita.
 2. Yli 45-vuotiaat uuden digilaitteen hankkineet henkilöt, joiden aiempi tietotekninen osaaminen on heikkoa eikä aiempaa koulutusta aiheeseen ole.
 3. Digiaikakauden kehityksestä tippuneet tai digiosaamisen päivitystä tarvitsevat aikuiset. Tavoitteena eri ikäryhmien yhdistyminen.

Hankkeen avulla luodaan toimintamalli kouluttajien käyttöön

Taitavaksi yhteistoimin! Kyllä minäkin osaan! Digitaitojen vallankumous. Siinä muutama nimiehdotus digitaitojen opetuksen toimintamallille, jossa hyödynnetään vertaistukea, opintopiirimäistä osallistumista ja uusiin asioihin tutustumista positiivisella ja ihmettelevällä asenteella. Omalle oppimiselle asetetaan realistiset tavoitteet ja oppimisessa edetään askel askeleelta. Ryhmänvetäjä (tai vertaisohjaaja) on kanssaihminen, jolla on ymmärrystä aloittelevan oppijan tilanteeseen. Tavoitteena eri ikäryhmien yhdistyminen ja mahdollisuus hankkia kouluttajiksi myös nuoria vapaaehtoisia ja maahanmuuttajia.

Vertaistukitoiminta madaltaa kynnystä pyytää apua digitaalisten laitteiden ja palveluiden käytössä

Kun digitaidot ovat vähäiset, voi olla vaikea pyytää apua monestakin syystä, kuten esimerkiksi 1) lähipiirissä ei ole tuttavia tai sukulaisia, joilla olisi aikaa, taitoa ja kärsivällisyyttä opettaa vasta-alkajaa, 2) ei ole varaa pyytää neuvoa asiantuntijoilta ja saatetaan pelätä kovia kustannuksia tai 3) avun pyytäminen tuntuu vaikealta, koska muista arjen asioista selviää hienosti, mutta uusien verkkopalveluiden ja digitaalisten laitteiden käyttötaito ovat olemattomat tai heikot.

Uuden toimintamallin materiaalipankki julkaistaan Hiiden Opiston Peda.net -sivustolla.

Lähteet

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160556/okm08.pdf

https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2018/05/Kansalaisen_digitaidot_2018.pdf

 

Kansalaisendigitaidot.fi            

 

Kansalaisopistot 120 v