Etusivu

2017-2018 tarjonta

Maahanmuuttajien opetus

Education for immigrants

Avoin yliopisto-opetus

Opinto-opas (pdf)

Aineosastot

Ilmoittautuminen

Verkko-opetus

Tilauskoulutus

Hankkeet

Lohjan toimisto
Karstuntie 6 (G-ovi)
08100 Lohja
p. (019) 369 1498

Vihdin opistotalo
Karhumäenpolku 5
03100 Nummela
p. (09) 2242 2787


Avoimen yliopiston opetus Hiiden Opistossa 2018-2019


Hiiden Opistossa voi opiskella yliopisto-opintoja monimuoto-opetuksena, joka sisältää tuutorin ohjaamaa verkko-opiskelua ja lähiopetusta. Avoimen yliopiston opintosuoritukset kuuluvat yliopiston tutkintoihin ja suoritetuista opintokokonaisuuksista saa todistuksen. Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille koulutustaustasta riippumatta.

Opintomaksut

•Opintokokonaisuuksien (25 op) kahden lukukauden kurssimaksu on  153 € (Hiiden Opiston osuus) ja Turun avoimen yliopiston kurssimaksu on tällä hetkellä  250 €.  

•Yksittäisten kurssien hinnat määritellään kurssikuvausten yhteydessä touko-kesäkuussa.


Kurssitarjonta 2018-2019

⇒ Kasvatustieteen perusteet 25 op | Lohja
⇒ Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op | Nummela
⇒ Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op | Lohja
⇒ Psykologian opinnot 15 op | Nummela

Alustavat ilmoittautumiset käynnissä

Tiedustelut toimisto (019) 369 1498 tai vs. apulaisrehtori Eija Terävä 050 466 0646.

Tutustu Avoimen yliopiston opintoesitteeseen 2018-2019!

Vieraile Turun Avoimen yliopiston verkkosivuillaOpiskelu avoimessa yliopistossa

Opiskelijoiden ilmoittautuminen, maksut ja opinto-oikeudet

Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi pääsee pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja avoimen yliopiston opintomaksun suorittamisen perusteella.

Opintoihin ilmoittaudutaan ensin yhteistyöoppilaitoksessa ja sen jälkeen Turun yliopiston Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun joko ilmoittautumisensa yhteydessä verkkopalvelussa tai avoin yliopisto voi laskuttaa maksut oppilaitoksen kautta. Vain Avoimen yliopiston Nettiopsussa ilmoittautunut opiskelija saa avoimen yliopiston opinto-oikeuden ja oikeuden opiskelijoiden sähköisten palvelujen (mm. Moodle-oppimisympäristön) käyttöön.

Opiskelijavalinta

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille: opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. Edeltävät opinnot
Mikäli opinnoissa vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opetusohjelmassa ilmoittautumisohjeiden yhteydessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu

• Turun yliopistossa avoimen yliopiston opintomaksu ja sen perusteella myönnettävä määräaikainen opinto-oikeus
• koskee aina yhtä opintokokonaisuutta (perusopinnot, aineopinnot) tai yksittäistä opintojaksoa tai kurssia
• määräytyy opintojen laajuuden ja opetusmuodon mukaan.

Monimuoto-opinnot

• Monimuoto-opinnot koostuvat opiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta, osallistumisesta tuutoroituun opintoryhmätyöskentelyyn ja yliopiston opettajien antamasta etä- ja/tai lähiopetuksesta. 
• Monimuoto-opinnot perustuvat opiskelijan aktiivista roolia korostavaan oppimiskäsitykseen. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheisiin, valmistautuu tentteihin ja/tai tekee kirjallisia tehtäviä oppimateriaalin avulla. Opiskelijan tukena on joustava ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö.
• Oppimisympäristöön kuuluu tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely yhteistyöoppilaitoksessa. Opiskelija työskentelee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuvassa opintoryhmässä muiden opiskelijoiden ja tuutorin kanssa. Olennainen osa ryhmän työskentelyä on sisällöllisten kysymysten käsittely itseopiskelutehtävien pohjalta. Ryhmätyöskentely tukee myös opintosuoritusten tekemistä.
• Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-opiskelua. Oppiaineiden Moodle-oppimisympäristöt sisältävät ohjeita, tehtäviä ja oppimateraaleja opintojen suorittamista varten.
• Opintoihin voi sisältyä yliopiston opettajien antamaa opetusta kuten luentoja, alustuksia ja seminaareja joko Turussa tai erikseen sovittavilla paikkakunnilla tai verkon välityksellä. Yliopiston opettajat vastaanottavat ja arvioivat opintosuoritukset ja antavat opiskelijalle oppimista ohjaavaa kirjallista palautetta. Turun yliopiston avoin yliopisto vastaa monimuoto-opinnoista.

Perusopintojen opintoryhmät kokoontuvat säännöllisesti, aineopinnoissa kokoontumiskertoja on harvemmin. Opetusohjelman mukaiset etäopetusajat ja tenttipäivät ovat sitovia, mutta muuten ryhmä voi useimmissa oppiaineissa muokata kokoontumisaikataulunsa ja työskentelymuotonsa joustavasti tuutorin kanssa.
KOULUTUSTARJONTA 2018-2019


Kasvatustieteiden perusopinnot

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintojaksot

• Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
• Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
• Kasvatuspsykologia 4 op
• Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
• Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta  ja oppimisesta  kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnoista on hyötyä luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden opiskelu

• Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla.
•  Yhdeksän luentoa pidetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.
• Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa ja Moodle-tentteinä.

Opintojen aloitus ja aikataulu

Aloitusohjaus verkko-oppimisympäristössä keskiviikko 19.9.2018 klo 17.00-19.00

Kasvatustieteen perusopintojen aikataulu (pdf)Erityispedagogiikan perusopinnot

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat. Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Opintojaksot

1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
2. Erityispedagogiikan perusteet 5 op
3. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
4. Oppimisen edellytykset 3 op
5. Perusopintojen kirjallisuus 7 op
6. Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Erityispedagogiikan opiskelu

• Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja verkko-oppimisympäristössä.
• Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun opetusohjelman mukaisesti. Aloitusohjaus pidetään syyskuussa verkkovälitteisesti.
• Opintoryhmä kokoon tuutuutorin johdolla keskimäärin kaksi kertaa opintojaksoa kohden.
• Luennot järjestetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja mahdollisuuksien mukaan tallenteina.
•Tentit järjestetään Moodle-tentteinä.

Opintojen aloitus ja aikataulu

Aloitusohjaus verkko-oppimisympäristössä torstai 13.9.2018 klo 17.00-18.45

Erityispedagogiikan perusopintojen aikataulu (pdf)Psykologian opintoja 15 op

Psykologian opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta. Opinnoissa suoritetaan kolme jaksoa: Kehityspsykologian perusteet, terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet sekä persoonallisuuspsykologian perusteet. Näiden kolmen opintojakso jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksi opintojaksoa lisää etäopintoina avoimeen yliopistoon.

Opintojaksot

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op
2. Terveyden ja mielenterveydenpsykologian perusteet 5 op
3. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Kenelle nämä opinnot sopivat?

• yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille psykologiasta tieteenalana kiinnostuneille
• opinnot antavat hyvän tuen tutkinto-opintoihin tähtäävälle
• osaksi muita opintoja
• ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi terveys- ja sosiaalialoilla työskenteleville.

Psykologian opiskelu

• Alkuohjaussyyskuussa verkon kautta.
• Luento-opetus on tallenteina Moodlessa, jossa ovat myös suoritusohjeet ja muu materiaali.
• Kirjallisuuden opiskelijat hankkivat itse.
• Keskeiset suoritustavat ovat tehtävät opintoryhmässä, tentit ja tehtävät. Tentittäviä osuuksia on oppilaitoksessa kolme, lisäksi rästitentit.Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op

Draamakasvatuksen perusteiden keskeiset oppimistavoitteet ovat:
• draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
• perustella draaman taidemuotona
• perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
• opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Opintojaksot

1. Draamakasvatuksen perusteet

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu (2 op)
ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op)

2. Dramaturgia I

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi (3 op)
ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op)

3. Esittävä draama I

ODKP1150 Improvisaatio ja liike (3 op)
ODKP1160 Näyttelijän- ja ohjaajantyö (2 op)

4. Soveltava draama I

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen (2 op)
ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op)

5. Draamaopettajuuteen kasvaminen

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana (5 op)

Kenelle nämä opinnot sopivat?

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Draamakasvatuksen opiskelu

• opetusmuotoina ryhmätapaamiset, oppimistehtävät ja verkossa opiskelu