Etusivu

2017-2018 tarjonta

Maahanmuuttajien opetus

Education for immigrants

Avoin yliopisto-opetus

Opinto-opas (pdf)

Aineosastot

Ilmoittautuminen

Verkko-opetus

Tilauskoulutus

Hankkeet

Lohjan toimisto
Karstuntie 6 (G-ovi)
08100 Lohja
p. (019) 369 1498

Vihdin opistotalo
Karhumäenpolku 5
03100 Nummela
p. (09) 2242 2787


Avoimen yliopiston opetus Hiiden Opistossa 2017-2018

Hiiden Opistossa voi opiskella yliopisto-opintoja monimuoto-opetuksena, joka sisältää tuutorin ohjaamaa verkko-opiskelua ja lähiopetusta. Avoimen yliopiston opintosuoritukset kuuluvat yliopiston tutkintoihin ja suoritetuista opintokokonaisuuksista saa todistuksen. Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille koulutustaustasta riippumatta.

Opintomaksut

•Opintokokonaisuuksien (25 op) kahden lukukauden kurssimaksu on 153 € (Hiiden Opiston osuus) ja Turun avoimen yliopiston kurssimaksu on tällä hetkellä 220 €. 

•Yksittäisten kurssien hinnat määritellään kurssikuvausten yhteydessä touko-kesäkuussa.


Kurssitarjonta 2017-2018


Kasvatustieteen perusteet 25 op, lue lisää | Nummela
Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op | Nummela
Sosiaalitieteiden perusteet 25 0p | Lohja
Ruotsin kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op | Lohja
Erillinen Monikulttuurisuuden terveydenhuoltojakso 3 op | Lohja
Gerontologia, vanhuuden ulottuvuudet 5 op (1 jakso syksy 2017) | Lohja
Gerontologia, ikääntyminen murroksessa 5 op (1 jakso kevät 2018) | Lohja

Tiedustelut (019) 369 1498, alustavia ilmoittautumisia netissä, opiston kotisivuilla www.hiidenopisto.fi

Tutustu Avoimen yliopiston opintoesitteeseen!

Vieraile Turun Avoimen yliopiston verkkosivuilla

Hiiden Opiston opintotarjonta tulee Turun avoimesta yliopistosta, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosia. Ensi lukuvuoden tarjonta painottuu humanistisiin aineisiin. Koko vuoden kursseja ovat kasvatustieteen (25 op) ja sosiaalitieteen perusteet (25 op). Yksittäisiä tarjolla olevia jaksoja ovat suomen kielen kirjallinen viestintä (3 op) ja ruotsin kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op) jotka ovat tarpeellisia monissa yliopisto-opinnoissa. Erityisesti sosiaalialan opinnoissa taas on hyödyllistä opiskella gerontologian jaksot Vanhuuden ulottuvuudet (5 op) ja Ikääntyminen murroksessa (5 op) sekä monikulttuurisuuden opintokokonaisuudesta jakso Terveydenhuolto (3 op).

Opiskelijoiden ilmoittautuminen, maksut ja opinto-oikeudet
Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi pääsee pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja avoimen yliopiston opintomaksun suorittamisen perusteella.
Opintoihin ilmoittaudutaan ensin yhteistyöoppilaitoksessa ja sen jälkeen Turun yliopiston Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun joko ilmoittautumisensa yhteydessä verkkopalvelussa tai avoin yliopisto voi laskuttaa maksut oppilaitoksen kautta. Vain Avoimen yliopiston Nettiopsussa ilmoittautunut opiskelija saa avoimen yliopiston opinto-oikeuden ja oikeuden opiskelijoiden sähköisten palvelujen (mm. Moodle-oppimisympäristön) käyttöön.
Opiskelijavalinta
Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille: opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. Edeltävät opinnot
Mikäli opinnoissa vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opetusohjelmassa ilmoittautumisohjeiden yhteydessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu
Turun yliopistossa avoimen yliopiston opintomaksu ja sen perusteella myönnettävä määräaikainen opinto-oikeus
• koskee aina yhtä opintokokonaisuutta (perusopinnot, aineopinnot) tai yksittäistä opintojaksoa tai kurssia
• määräytyy opintojen laajuuden ja opetusmuodon mukaan.
• Monimuoto-opinnot
• Monimuoto-opinnot koostuvat opiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta, osallistumisesta tuutoroituun opintoryhmätyöskentelyyn ja yliopiston opettajien antamasta etä- ja/tai lähiopetuksesta. 
• Monimuoto-opinnot perustuvat opiskelijan aktiivista roolia korostavaan oppimiskäsitykseen. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheisiin, valmistautuu tentteihin ja/tai tekee kirjallisia tehtäviä oppimateriaalin avulla. Opiskelijan tukena on joustava ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö.
• Oppimisympäristöön kuuluu tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely yhteistyöoppilaitoksessa. Opiskelija työskentelee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuvassa opintoryhmässä muiden opiskelijoiden ja tuutorin kanssa. Olennainen osa ryhmän työskentelyä on sisällöllisten kysymysten käsittely itseopiskelutehtävien pohjalta. Ryhmätyöskentely tukee myös opintosuoritusten tekemistä.
• Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-opiskelua. Oppiaineiden Moodle-oppimisympäristöt sisältävät ohjeita, tehtäviä ja oppimateraaleja opintojen suorittamista varten.
• Opintoihin voi sisältyä yliopiston opettajien antamaa opetusta kuten luentoja, alustuksia ja seminaareja joko Turussa tai erikseen sovittavilla paikkakunnilla tai verkon välityksellä. Yliopiston opettajat vastaanottavat ja arvioivat opintosuoritukset ja antavat opiskelijalle oppimista ohjaavaa kirjallista palautetta. Turun yliopiston avoin yliopisto vastaa monimuoto-opinnoista.
Perusopintojen opintoryhmät kokoontuvat säännöllisesti, aineopinnoissa kokoontumiskertoja on harvemmin. Opetusohjelman mukaiset etäopetusajat ja tenttipäivät ovat sitovia, mutta muuten ryhmä voi useimmissa oppiaineissa muokata kokoontumisaikataulunsa ja työskentelymuotonsa joustavasti tuutorin kanssa.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
• Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
• Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
• Kasvatuspsykologia 4 op
• Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
• Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op
Opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta  ja oppimisesta  kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnoista on hyötyä luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Sosiaalitieteiden perusopinnot
Turun yliopiston sosiaalitieteet on monitieteinen laitos, jossa on neljä oppiainetta: sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia ja taloussosiologia.
• Sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointia, sen puutteita ja jakautumista yhteiskunnassa sekä instituutioita, joilla yksilöiden hyvinvointia pyritään ylläpitämään.
• Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja selvittää ihmisten ja väestöryhmien monitasoisten elämäntilanteiden syntyprosesseja ja ilmenemismuotoja. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.
• Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tehtävä on tutkia yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutosta
• Taloussosiologiassa tarkastellaan sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.
Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.
 
Opinnot sopivat myös niille, jotka aikovat hakea opiskelemaan sosiaalitieteitä Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian opiskelijaksi. Avoimen yliopiston kautta voi myös aloittaa opintopolun kohti sosiaalityöntekijän pätevyyttä: kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, voi jatkaa sosiaalityön aineopintoihin.
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden yhteisten perusopintojen tavoitteena on antaa yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
1)Sosiaalitieteiden perusteet 12 op: sosiaalipolitiikan perusteet 3 op, sosiologian perusteet 3 op, sosiaalityön perusteet 3 op, taloussosiologian perusteet 3 op.
2) Suomalainen yhteiskunta 6 op
3) Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 4 op
4) Sosiaalitieteiden erityisalat 3 op
Sosiaalitieteiden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa yhteiskunnallista tietämystään sekä niille jotka suunnittelevat hakevansa yliopistoon näiden oppiaineiden tutkinto-opiskelijaksi.

Gerontologia
Gerontologian opinnot on suunnattu kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille. Opinnot voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja.
Hiiden Opistossa on tarjolla seuraavat opintojaksot:
• Johdatus gerontologiaan 5 op (vanhenemisen ulottuvuudet)(syksy 2017)
Perehdytään gerontologiaan tieteenalana ja vanhenemiseen ja vanhuuteen. Käsitellään ikääntymisen vaikutuksia ihmisen fyysiseen, psyykkiseen  ja sosiaaliseen toimintakykyyn
• Ikääntyminen murroksessa 5 op (kevät 2018)
Opiskelijalle muodostuu käsitys ikääntymisen yhteiskunnallisista ja yhteisöllisistä tekijöistä: ikäihmiset ja ja yhteiskunnallinen muutos, vanhuspolitiikan haasteet, ikääntyneiden palvelujärjestelmän tulevaisuus, kotona selviytymisen tukeminen: geroteknologia ja kodin muutostyöt sekä vanhusten kaltoinkohtelu
Opinnot järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Niihin sisältyy Turun yliopistossa pidettäviä asiantuntijaluentoja, jotka välitetään verkon kautta oppilaitoksille. 
Monikulttuurisuus
Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus on Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteinen monitieteinen opintokokonaisuus.
Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
•perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin
•perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
•tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.
Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.
Hiiden Opistossa on  tarjolla opintokokonaisuudesta jakso Monikulttuurisuuden terveydenhuolto 3 op
Opintojakso kuuluu lääketieteen alaan mutta lähestymistapa on geneerinen ja sopii terveydenhuollon lisäksi myös muille aloille, joilla tehdään työtä muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Kurssilla tutustutaan monikulttuurisiin asiakaskohtaamisiin, pohtimalla mm vuorovaikutuksellisten tekijöiden vaikutusta näissä kohtaamisissa. Lisäksi pohditaan mitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa niin työntekijän kuin asiakkaan käsityksiin asioista ja tapaan toimia.

Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op
Kurssin tavoitteena on että opiskelija saa sellaiset perustiedot ja -taidot, joiden avulla voi menestyksellisesti suoriutua opintojen ja työelämän edellyttämistä kirjallisista töistä. Kurssilla käsitellään hyvän asiatyylisen tekstin ominaisuuksia (tekstien tuottamista, arviointia ja muokkausta sekä kielenhuoltoa), kielenkäyttöä ja kirjallisten opintotehtävien teko-ohjeita.
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op
Tavoitteena on että opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja oikeita rakenteita käyttäen.